Verkoopsvoorwaarden

Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Knokke-Heist op de maatschappelijke zetel van de verkoper.

Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling de intrest van 1% per maand opleveren en het bedrag van de factuur wordt verhoogd met een aangenomen schadeloosstelling van 15% met een minimum van 25€ onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten.

Eventuele klachten nopens levering en bedrag dienen per aangetekende brief te geschieden binnen 10 dagen respectievelijk van de levering, hetzij van de factuurdatum.

Te late levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Door de eenvoudige ontvangst van onderhavige factuur erkennen onze medecontractanten uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van de erop vermelde contractvoorwaarden met dewelke zij zich aldus uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud akkoord verklaren.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken te Brugge bevoegd.

De verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper, tot zolang de volledige koopprijs niet betaald is.